Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Úvodní strana    Obchodní podmínky
Nakoupili jste za 97 514 451

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné výhradně pro portál www.auspora.cz

AUspora s.r.o. Mlýnská 773, Pohořelice 691 23
IČO: 016 37 231
DIČ: CZ 016 37 231
Tel.č.: +420 607 508 317
Tel.č.: +420 606 711 278
e-mail: info@auspora.cz
www.auspora.cz


Preambule

Společnost AUspora s.r.o. provozuje věrnostní program pro zákazníky.

Oddíl 1
Platnost

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné ve všech smluvních vztazích se spotřebiteli (dále jen: zákazníci) v souvislosti s provozováním věrnostního programu AUSPORA. Obchodní podmínky zákazníků nebudou akceptované. Zákazník kliknutím myší nebo svým podpisem potvrzuje, že tyto obchodní podmínky akceptuje jako výhradně platné. Tyto obchodní podmínky věrnostního programu AUSPORA jsou platné od 16.7.2013.

Oddíl 2
Podmínky nákupu

Portál www.auspora.cz funguje pouze jako prostředník pro nákupy a objednávky zákazníka, které jsou vázány individuálními podmínkami konkrétního obchodníka. Zákazník svou činností může být přesměrován na webové stránky třetích subjektů, za jejichž obsah nenese společnost AUspora s.r.o. odpovědnost. Společnost AUspora s.r.o. na svém portálu www.auspora.cz zveřejňuje údaje o obchodníkovi, jako jsou akční nabídky, slevy, loga a neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu www.auspora.cz ani za případnou nekalou soutěž obchodníka prostřednictvím portálu www.auspora.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Zákazník bere na vědomí, že obsah portálu www.auspora.cz je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Zákazník není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, ani přenášet obsah portálu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu portálu.

Oddíl 3
Podmínky členství věrnostního programu AUSPORA

Zákazníkem AUSPORA se může stát fyzická osoba starší 18.ti let včetně, způsobilá k právním úkonům, která souhlasí s podmínkami členství věrnostního programu AUSPORA, potom, co odevzdá řádně vyplněný a podepsaný registrační formulář nebo se registruje on-line na portále www.auspora.cz. Registrace do programu AUSPORA je bezplatná. Zákazníkem AUSPORY se může stát i právnická osoba. Zákazník po on-line registraci získá číslo karty, které lze ihned používat při nákupech v internetových obchodech.  K identifikaci zákazníka při nákupech v kamenných prodejnách slouží plastové identifikační karty s čárovým kódem, které zákazník obdrží zdarma v počtu 2ks. Karty mu budou doručeny poštou nebo předány prostřednictvím obchodníka či registrátora. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Vyplněním, podepsáním a odevzdáním registračního formuláře nebo kliknutím myší při on-line registraci zákazník AUSPORY potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami věrnostního programu AUSPORA a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Oddíl 4
Rozhraní zákazníka na portále www.auspora.cz (dále jen prasátko)

Po odevzdání vyplněného registračního formuláře u obchodníka zapojeného do věrnostního programu AUSPORA nebo po on-line registraci získá zákazník přístup do svého prasátka na portále www.auspora.cz.

Oddíl 5
Načítání odměn v kamenných prodejnách

Zpětné odměny se načítají do prasátka vždy prostřednictvím čísla identifikační karty, které bylo zákazníku přiřazeno při registraci. V kamenných prodejnách disponuje každý obchodník programem pro načítání odměn zákazníka. Zákazník se při placení prokáže identifikační kartou AUSPORY, přičemž obchodník je povinen zaevidovat jeho odměnu za uskutečněný nákup v případě, že na ni zákazníkovi vznikl nárok (individuální podmínky obchodníka mohou vyloučit použití AUSPORY v omezených případech např. při kumulaci slev, platba stravenkami apod.). Zpravidla je odměna zaznamenána ihned, nejpozději však do 48 hodin. Načtené odměny nejsou převoditelné a jsou vázány vždy pouze na osobu zákazníka, který se do AUSPORY registroval. V případě ztráty identifikační karty může zákazník zažádat o vydání karty nové.

Oddíl 6
Načítání odměn při nákupech v internetových obchodech

U obchodníků provozujících e-shop se zpětná odměna načítá dvěma způsoby:

1.    Nepřímá odměna - zákazník vybere e-shop na portále www.auspora.cz a pomocí tlačítka „Jít nakoupit“ vstoupí do e-shopu konkrétního obchodníka. V daném e-shopu vytvoří objednávku. Po dokončení objednávky se přihlásí ke svému účtu u AUSPORY a vyplní formulář pro zpětnou odměnu. Po odsouhlasení obchodníkem bude zaznamenána zpětná odměna v jeho prasátku.

2.      Přímá odměna - zákazník bude vyzván k zadání čísla karty AUSPORY přímo v e-shopu. V tomto případě se o předání informace o provedeném nákupu postará provozovatel e-shopu při expedici zboží. Pokud zákazník vrátí zboží běhěm 15.ti denní zákonné lhůty, má obchodník právo příslušný doklad z evidence AUSPORY odstranit. 

Oddíl 7
Výše a nárok na zpětnou odměnu

Výši zpětné odměny stanovuje obchodník procentem z obratu vytvořeného zákazníkem u konkrétního obchodníka. Společnost AUspora s.r.o. zveřejňuje hodnoty procentních sazeb jednotlivých obchodníků na portálu www.auspora.cz. Každá změna bude platná okamžikem zveřejnění na portálu www.auspora.cz. Odměna se počítá z obratu vytvořeného zákazníkem včetně DPH, v případě e-shopů bez nákladů spojených s provedením platby a doručením zboží zákazníkovi (doběrečné, poštovné, balné apod.). Veškeré případné reklamace týkající se připsání zpětné odměny nebo její výše musí být uplatněny u obchodníka nebo registrátora nejpozději do 14.ti dnů od data, ve kterém byla nebo měla být zpětná odměna připsána. Na pozdější reklamace týkající se připsání zpětné odměny nebo její výše nemůže být brán zřetel. V případě, že zazníkovi budou při reklamaci vráceny peníze, bude zákazníkovi zpětná odměna odečtena ze stávajícího stavu jeho prasátka. Společnost AUspora s.r.o. si vyhrazuje právo odměnu ze stávajícího stavu prasátka odúčtovat v případě, že nebyla provize obchodníkem uhrazena (např. v případě jeho platební neschopnosti, insolvence, konkurzu, likvidace apod.)

Oddíl 8
Nárok na vyplacení odměny

Pro účely těchto obchodních podmínek použijeme výraz "uhrazené odměny". Uhrazenými odměnami se rozumí takové odměny, které byly společností AUspora s.r.o. obchodníkovi vyfakturovány a obchodníkem řádně uhrazeny.
Stavy jednotlivých nákupů jsou evidovány v prasátku zákazníka tak, aby bylo zřejmé, zda již byla faktura na odměnu vystavena a zda již byla obchodníkem uhrazena.
Nárok na vyplacení či zaslání odměny vzniká
zákazníkovi v případě, že stav uhrazených odměn v jeho prasátku převýšil v době zúčtování hodnotu jeho zvolené odměny povýšené o případné náklady na její doručení (např. poplatek za poštovní poukázku nebo za zaslání cenného psaní).

Oddíl 9
Evidence a přehled zpětných odměn

Zpětné odměny započtené prostřednictvím identifikačních karet vydaných k jednomu účtu se sčítají na tomto účtu. Zákazník nalezne aktuální přehled zpětných odměn na portále www.auspora.cz po přihlášení do prasátka. AUspora s.r.o. v případě nákupu u e-shopu eviduje dva stavy objednávek. První je označen žlutou barvou a značí, že obchodník předal informaci o realizované objednávce systému AUSPORA a zboží bylo zákazníkovi expedováno. Druhý - zelený stav - nastane automaticky po uplynutí zákonné lhůty 15 dnů od počátku žlutého stavu, pokud zákazník nevyužije práva na vrácení zboží obchodníkovi z jakéhokoliv důvodu. Pokud zákazník odstoupí dodatečně od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, bude mu přiznaná zpětná odměna odúčtována. Nákupy v kamenných obchodech jsou ihned evidovány v zeleném režimu.

Oddíl 10
Forma odměny

Zúčtování odměn je prováděno 2x měsíčně.
Zákazník má možnost zvolit formu své odměny následovně:

1.      Výplata v penězích
Výplata násobků částky 500Kč. Částka mu bude buď převedena na jeho bankovní účet nebo zaslána formou poštovní poukázky v případě, že při registraci svůj účet neuvedl, přičemž náklady na použití poštovní poukázky nese zákazník a budou mu odečteny z jeho prasátka. Částka převyšující násobek částky 500Kč zůstává v prasátku a převádí se do dalšího zúčtovacího období.
Společnost AUspora s.r.o. má povinnost vyplatit odměnu do 30.ti dnů od získání nároku na odměnu.

2.      Zlatý jednogramový investiční slitek
Zákazník si může zvolit jako formu odměny jednogramový slitek investičního zlata od společnosti Karatbars. Ve svém prasátku nalezne vždy jeho aktuální cenu včetně poštovného. Zlatý slitek bude zaslán společností AUspora s.r.o. na jeho adresu nejpozději do 30.ti dnů od získání nároku na odměnu. Částka převyšující násobek aktuální ceny slitků a nákladů na jejich doručení zůstává v prasátku a převádí se do dalšího zúčtovacího období.

Zákazník má možnost volbu formy odměny kdykoliv v průběhu cyklu změnit.
Pokud zákazník nezvolí žádnou z forem odměny a nevyplní ani číslo svého bankovního účtu, má se za to, že zvolil formu výplaty násobků 500Kč poštovní poukázkou.

Oddíl 11
Ukončení a zánik členství

Zákazník AUSPORY může svoje členství kdykoliv zrušit písemně, a to zasláním požadavku na zrušení na adresu: AUspora s.r.o., Mlýnská 773, Pohořelice 69123. Společnost AUspora s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit členství ve věrnostním programu při nedodržení povinností zákazníkem a v případě, že zákazník neučinil žádný nákup přes AUSPORU déle jak 12.měsíců. Tím není dotčen nárok zákazníka opakovaně se do programu přihlásit. Zrušením a ukončením členství se zároveň ruší všechny doposud nasbírané odměny zákazníka, které nebyly ke dni zániku členství převedeny na jednu z forem odměny pro zákazníka. Zákazník AUspory s.r.o. se zavazuje oznámit změnu osobních údajů společnosti AUspora s.r.o. bezodkladně. Společnost AUspora s.r.o. je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství v programu AUSPORA. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněny na portálu www.auspora.cz. Společnost AUspora s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program AUSPORA.

Oddíl 12
Ochrana osobních údajů

Svým podpisem na registračním formuláři nebo kliknutím myší při on-line registraci zákazník dobrovolně uděluje společnosti AUspora s.r.o. Mlýnská 773, Pohořelice 69123,  IČO:01637231 v souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje a také údaje o jeho nákupech a objednávkách během trvání jeho členství ve věrnostním programu AUSPORA zpracovával pro účely zařazení do databáze věrnostního programu AUSPORA, účasti ve věrnostním programu AUSPORA v souladu s obchodními podmínkami zákazníka, zasílání instruktážních a informačních e-mailů, provádění marketingových průzkumů apod.

Zpracováním osobních údajů může AUspora s.r.o., jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů bude vždy zveřejněn na portálu www.auspora.cz.
Svým podpisem na registračním formuláři nebo kliknutím myší při on-line registraci zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že:
·        může udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem doručeným do sídla společnosti AUspora s.r.o.
·        poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a poskytovatel nemá právní nárok na jejich získávání. Zákazník má právo na informace, opis, opravu jeho osobních údajů vedených v informačním systému a to v sídle společnosti AUspora s.r.o. anebo on-line na portálu www.auspora.cz
·        ochrana jeho osobních údajů je vykonávána podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a má zachovaná všechna práva ve smyslu §21 tohoto zákona.
V případě neaktuálnosti poskytnutých údajů, po splnění účelu, po podání námitky anebo v případě zrušení členství v AUSPOŘE budou tyto údaje zlikvidovány.
Zákazník prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a jejich změnu bezodkladně ohlásí společnosti AUspora s.r.o.


Provozovatel :
AUspora s.r.o.
Mlýnská 773
691 23 Pohořelice
IČO: 01637231
DIČ: CZ01637231
Tel : +420 607 508 317
Jsme plátci DPH
Vydáno Živnostenským úřadem Pohořelice dne 13.5.2013. Č.j.: OŽÚ/498/13/BI/3, sp. značka OŽÚ/498/13/BI

Kontakt AUspora
Zadejte číslo vaší karty


Registrovat se